Download Vilkår og betingelser


 1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

  1. Nærværende almindelige betingelser (herefter "Betingelserne") fastsætter de nærmere vilkår for en ikke-forbrugers/erhvervsdrivendes (herefter "Kunden") anvendelse af Air Liquide Danmark A/S' (herefter "Air Liquide") kundeportal "MyGas" (herefter ”Portalen”), hvor det er muligt at oprette en kundeprofil og derved administrere blandt andet servicebestillinger, få kontakt til Air Liquides fagfolk, foretage online bestilling af flasker og udstyr, tilgå fakturaer og indgåede aftaler med videre.

  2. I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, går Air Liquides Almindelige Betingelser for Salg, Leje og Levering af Gasflasker dog forud for Betingelserne.

  3. Betingelserne finder dog ikke anvendelse, hvor ufravigelige lovregler giver Kunden bedre rettigheder end, hvad der fremgår af Betingelserne, samt hvor Air Liquide og Kunden har indgået en skriftlig aftale til hel eller delvis erstatning af Betingelserne, herunder i forbindelse med Kundens erhvervelse af særlige produkter, serviceydelser og lignende fra Air Liquide.

 2. Om portalen

  1. Portalen ejes, drives og opdateres af:

Air Liquide Danmark A/S

Høje Taastrup Vej 42

DK-2630 Taastrup

 

CVR nr.: 15036117

 

 

Telefon: +45 76 25 25 95

 

E-mail: kundeservice.denmark@airliquide.com

 

 1. Portalen kan overordnet opdeles i tre hovedområder:

 

 1. Gasser

Kunden kan under dette område af Portalen få oplysninger om gastyper, anvendelsesområder og egenskaber, produktlinjer samt assistance til at vælge den korrekte gastype. Det er endvidere muligt for Kunden at bestille og erhverv forskellige gasser.

 1. Udstyr

Kunden kan under dette område af Portalen få oplysninger om forskelligt udstyr til gasprodukter, herunder regulatorer og ventiler. Det er endvidere muligt for Kunden at bestille og erhverve forskelligt gasudstyr.

 1. Serviceydelser

Kunden kan under dette område af Portalen få oplyst de mange forskellige serviceydelser, som Air Liquide tilbyder. Endvidere er det muligt at indhente tilbud på såvel standardserviceydelser som skræddersyede løsninger til Kunden.

  1. For at kunne benytte Portalen, herunder foretage indkøb af gas og gasudstyr, skal Kunden være ikke-forbruger/erhvervsdrivende med dansk firmaadresse og CVR-nr.

  2. Den person (herefter ”Brugeren”), der opretter Kunden i Portalen, indestår for, at vedkommende er berettiget til at tegne Kunden i forhold til oprettelsen, herunder at Brugeren i forhold til sin jobegenskab kan modtage fakturaer på vegne af Kunden, foretage varebestilling og i øvrigt indgå bindende aftaler på vegne af Kunden. Air Liquide kan til enhver tid forlange at få fremlagt behørig dokumentation for denne tegningsberettigelse. Brugeren hæfter personligt for ethvert ansvar, som Air Liquide måtte ifald i forhold til afgivelse af urigtige oplysninger, Brugerens manglende tegningsberettigelse med videre.

  3. Ved registrering angiver Brugeren sit navn, e-mail-adresse og mobiltelefonnummer samt vælger et personligt password. Herefter oprettes en brugerprofil på Portalen. For at kunne drage fordel af de muligheder, Portalen tilbyder, skal Brugeren tilpasse sin brugerprofil og aktivere denne. Det er muligt at vælge mellem aktivering som professionel bruger, der endnu ikke er kunde hos Air Liquide, eller aktivering som eksisterende kunde hos Air Liquide. De oplysninger, som Brugeren angiver ved registreringen, skal være korrekte og fyldestgørende.

  4. Brugerens password er personlig, og Brugeren har pligt til at behandle og opbevare passwordet fortroligt, ikke udlevere den til andre eller på anden vis at lade andre få adgang til passwordet.

  5. Såfremt Brugeren måtte opleve misbrug af sit password kode eller sin brugerprofil, skal Brugeren straks rette henvendelse til Air Liquide på den under punkt 2.1 anførte adresse eller e-mailadresse. Air Liquide hæfter ikke for eventuelle tab og erstatningspådragende handlinger, såfremt Brugerens password er anvendt.

  6. Hvis Brugeren forlader Kundens virksomhed eller af en anden grund ikke længere skal have adgang til Portalen, skal Kunden informere Air Liquide herom uden ugrundet ophold.

 1. Vilkår for bestilling og salg af gas, udstyrsprodukter og serviceydelser med videre via portalen

  1. Portalen giver Kunden/Brugeren mulighed for at foretage bestilling og købe Gas, Udstyrsprodukter og Serviceydelser via Portalen. Der henvises i øvrigt til Air Liquides særlige betingelser for de enkelte gas- og udstyrsprodukter og serviceydelser.

   1. Med ”Gas” forstås gas stillet til rådighed af Air Liquide for Kunden. Yderligere information om Air Liquides forskellige typer af Gas fremgår af de produktblade, der kan findes under det pågældende gasprodukt i Portalen.

   2. Med “Udstyrsprodukter” forstås produkter leveret af Air Liquide, som kan være nødvendige for industriel og/eller specialgas gennemførelse, dog ikke til medicinsk anvendelse. Der kan eksempelvis være tale om regulatorer og gassystemer (gasmanifolds, fleksible slanger, ventiler etc.) kan bruges til alle processer inden for svejsning og skæring, i værksteder og på laboratorier.

   3. Med "Serviceydelser" forstås en række forskellige serviceydelser, som udbydes af Air Liquide, herunder forebyggende vedligeholdelse af ovnatmosfærer og temperaturer på varmebehandlingsudstyr, håndtering af gasleverancer på vegne af Kunden, flaskeskift, gasrevision og vedligeholdelse af kundeejede gasgeneratorer med videre.

  2. Bestilling af Gas, Udstyrsprodukter og Serviceydelser sker under de respektive hovedområder i Portalen. Umiddelbart efter bestilling modtager Kunden/Brugeren en e-mail med bekræftelse af ordrens modtagelse.

  3. Levering og returnering

   1. Levering af Gas og Udstyrsprodukter sker AB fabrik, og Kunden betaler således leveringsomkostninger og overtager risikoen ved udlevering fra Air Liquide. Ved forsendelse vil Air Liquide for Kundens regning og risiko transportere Gas og Udstyrsprodukter til Kundens forretningssted. Beskadigelse og forsinkelse under forsendelsen erstattes ikke, uanset om Air Liquide eller tredjemand varetager forsendelsen. Ved levering skal Kunden kontrollere, at der leveres i overensstemmelse med følgesedlen samt kvittere for det modtagne og notere eventuelle afvigelser på følgesedlen. Hvis kunden ikke er til stede ved levering, skal eventuelle indsigelser og reklamationer gøres straks herefter.

   2. Levering af Serviceydelser sker i henhold til specificering efter nærmere aftale mellem Kunden og Air Liquide efter bestilling af Serviceydelserne.  

   3. Returnering af Gas og Udstyrsprodukter kan kun ske efter forudgående aftale med Air Liquide og inden 30 dage efter leveringen, og kreditering heraf sker med fradrag af 20 % af salgsprisen. Specielt fremstillede eller hjemtagne Udstyrsprodukter kan ikke returneres. Visse mindre bytteflasker kan ombyttes forudsat, at flaskerne er godkendt af Air Liquide. Hvis Air Liquide har leveret flere flasker, end der modtages retur pr. gastype og flasketype, vil det overskydende antal flasker blive debiteret til gældende dagspris. Der modtages ikke flere flasker retur, end der leveres pr. gastype og flasketype.

   4. Air Liquide Danmark A/S Almindelige Betingelser for Salg, Leje og Levering af Gasflasker går forud for nærværende betingelser.

  4. Pris og betalingsbetingelser

   1. Priserne i Portalen er anført som listepriser. Prisen er eksklusiv afgifter, moms og gebyrer. Alle leverancer af Gas pålægges ADR-tillæg (tillæg for håndtering af farligt gods) som angivet på Air Liquides til enhver tid gældende prisliste. Særlig priser kan være gældende i forhold til specifikke tilbud, Serviceydelser med videre.

   2. Kunden skal betale ethvert udestående senest 14 dage efter fakturadato, idet der ellers påløber rente i henhold til den rentesats, der fremgår af fakturaen. Fakturering kan efter Air Liquides valg ske fra Air Liquide eller af en af Air Liquide autoriseret forhandler.

  5. Sikkerhed

   1. Kundens brug af Gas og Udstyrsprodukter sker på Kundens eget ansvar. For Gas og Udstyrsprodukter fremgår nærmere specifikationer af Portalen, ligesom sikkerhedsdatabladet for de enkelte produkter kan tilgås via Portalen. Kunden forpligter sig til at gøre sig og sit eventuelle personale bekendt hermed.

  6. Ansvar, mangler og reklamationer med videre

   1. Reklamationer skal ske skriftligt og være Air Liquide i hænde senest 3 arbejdsdage efter leveringsdagen og så tidligt, at der inden næste levering af Gas fra Air Liquide kan foretages en kontrolanalyse af denne.

   2. Ved forsinkelse eller mangler kan Air Liquide vælge at foretage ombytning, reparation eller ændring af det leverede uden beregning.

   3. Air Liquides ansvar er begrænset til at foretage afhjælpning ved eventuelle mangler og forsinkelser.

   4. Air Liquide er alene ansvarlig for fejl og mangler ved solgte Udstyrsprodukter i 6 måneder efter salgsaftale er indgået forudsat, at Gas og Udstyrsprodukter er håndteret og anvendt i overensstemmelse med Air Liquides forskrifter, og til det som Udstyrsprodukterne er beregnet til.

  7. Fortrydelsesret

   1. Air Liquide leverer kun til ikke-forbrugere/erhvervsdrivende, der handler som led i deres erhverv. Fortrydelsesretten gælder ikke erhvervsdrivende, og der kan således kun ske returnering, såfremt dette er aftalt med Air Liquide, jf. punkt 3.3.3, eller såfremt der er tale om en reklamation eller mangel, jf. punkt 3.6.

 2. Kommunikation og markedsføring

  1. Kommunikation indeholdende markedsføringsbudskaber vil alene blive udsendt til de personer, som har givet samtykke hertil – enten i forbindelse med oprettelse i Portalen eller i Portalens profilfunktion. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at ændre tilmeldingen i Portalens profilfunktion eller via links i alle nyhedsbreve.

  2. Brugeren accepterer, at Air Liquide i visse tilfælde sender e-mails til Brugeren på den e-mail-adresse, som Brugeren har anført i sin brugerprofil, der indeholder vigtige oplysninger om eksempelvis opdatering af Betingelserne, vedligeholdelse af Portalen med videre.

  3. Såfremt Brugeren har udleveret sit mobiltelefonnummer til Air Liquide, accepterer Brugeren, at Air Liquide sender besked til dette mobiltelefonnummer om vigtige tekniske eller juridiske forhold, samt at Air Liquide sender påmindelse til mobiltelefonnummeret, såfremt Brugeren ikke har været logget på Portalen i en periode.

 3. Tredjemands rettigheder

  1. Efter Air Liquides opfattelse krænker Portalen ikke rettigheder tilhørende tredjemand. Såfremt Brugeren bliver bekendt med, at Portalen krænker eller påstås at krænke tredjemands rettigheder, skal Brugeren straks orientere Air Liquide om dette på den under punkt 2.1 angivne adresse samt ophøre med enhver brug af Portalen. Tilsvarende orientering af Air Liquide skal ske, såfremt Brugeren måtte blive mødt med erstatningskrav eller lignende fra tredjemand på baggrund af Brugerens anvendelse af Portalen. Brugeren skal i videst muligt omfang bistå Air Liquide med opklaring af eventuelt rettighedsmisbrug.

  2. Air Liquide er berettiget, men ikke forpligtet til at overtage kontrollen med enhver retssag eller forligsforhandling, som Brugeren er involveret i, der vedrører Portalen.

  3. Air Liquide vil afholde dine rimelige omkostninger til din deltagelse i retssagen eller forligsforhandlinger, jf. punkt 3.2, indtil det tidspunkt, hvor Air Liquide måtte have meddelt, at Air Liquide overtog retssagen eller forligsforhandlingerne.

  4. Såfremt der måtte blive afsagt dom eller indgået forlig, hvorefter Portalen krænker tredjemands rettigheder, vil Air Liquide afholde herved idømt erstatning, godtgørelse og lignende eller forligssum til tredjemand, forudsat Brugeren har overholdt sine forpligtelser i punkt 3.1. Kunden/Brugeren kan ikke herudover rette krav mod Air Liquide i sådant tilfælde.

 4. Ansvarsbegrænsning

  1. Air Liquide tilstræber, at Portalen altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor Portalen ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware. Air Liquide vil så vidt muligt forsøge at varsle sådanne situationer på Portalen, navnlig hvor Portalen vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid. Air Liquide kan således ikke garantere, at Portalen altid er tilgængelig.

  2. Air Liquide fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som Kunden eller Brugeren måtte blive påført ved brug af Portalen eller ved fejl og mangler ved Portalen, Portalens ophør, eller som Kunden eller Brugeren måtte blive påført af andre, der anvender Portalen.

  3. Portalen fungerer først og fremmest som handels-, formidlings- og kommunikationsplatform for Air Liquides varer og serviceydelser. Air Liquide opfordrer altid til, at Kunden/Brugeren henvender sig direkte til Air Liquide i tvivlstilfælde, i forbindelse med forespørgsler vedrørende varer og serviceydelser med videre. Air Liquide tager således forbehold for, at Portalen kan indeholde fejlagtige og urigtige oplysninger og fraskriver sig således i videst muligt omfang ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for formidlingen, herunder for indhold og tekniske oplysninger og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og udførelse.

  4. Portalen kan indeholde links til eksterne hjemmesider, hvis indhold ikke er under Air Liquides kontrol. Air Liquide kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på disse sider eller deres sikkerhed, og Brugerens anvendelse af disse links sker på Brugerens eget ansvar. Ligeledes påtager Air Liquide sig ikke ansvaret for oplysninger på andre hjemmesider, som der måtte være linket til på disse eksterne sider.

  5. Ovenstående gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

 5. Produktansvar

  1. Air Liquide fraskriver sig i videst muligt omfang produktansvar, medmindre et sådant ansvar er præceptivt. Ikke-lovbaseret produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.

 6. Force Majeure

  1. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af Betingelserne eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

 7. Sletning af brugerprofil

  1. Brugeren kan til enhver tid vælge selv at slette sin brugerprofil. Ved sletning af brugerprofil skal Brugeren dog være opmærksom på, at eventuelle indlæg i fora og beskeder sendt til Air Liquide med videre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg og beskeder med videre vil ikke blive slettet.

  2. Er en brugerprofil inaktiv i mere end 12 måneder eller ved krænkelser af Betingelserne, forbeholder Air Liquide sig retten til at slette eller deaktivere en Brugers profil og eventuelle indlæg og beskeder med videre.

  3. Air Liquide forbeholder sig endvidere retten til uden varsel at ophøre med at udbyde Portalen og dermed at slette en Brugers profil i sådant tilfælde.

 8. Overdragelse

  1. Brugerprofilen er personlig og kan ikke overdrage til andre uden Air Liquides samtykke.

  2. Air Liquide forbeholder sig ret til at overdrage Portalen helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil Bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette sin brugerprofil, såfremt Brugeren ikke kan acceptere overdragelsen.

 9. Ændring af betingelserne

  1. Air Liquide forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre Betingelserne. I tilfælde af ændringer vil Brugeren ved førstkommende log-in på sin brugerprofil blive bedt om at acceptere de opdaterede betingelser. Såfremt Brugeren ikke kan acceptere de ændrede betingelser, kan Brugeren ikke fortsætte med at anvende Portalen.

  2. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelig via Portalen.

 10. Sprog

  1. Betingelserne er oprindeligt affattet på dansk. Skulle der være uoverensstemmelse mellem den originale danske version af betingelserne og den oversatte version, har den danske version til enhver tid forrang.

 11. Lovvalg og værneting

  1. Eventuelle tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Air Liquides til enhver til værende værneting.

 12. Godkendt af Lægemiddelstyrelsen

  1. Air Liquide er godkendt af Lægemiddelstyrlsen til at forhandle medicinsk gas

  2. For mere information om Lægemiddelstyrelsen kan du klikke her.  

Air Liquide| Godkendt af Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1
2300 København S
dkma@dkma.dk
Tlf. 4488 9595

 

Vent venligst...